Welcome to the Apache Tika 2.9.1 Server

For endpoints, please see https://wiki.apache.org/tika/TikaJAXRS and https://tika.apache.org/2.9/miredot/index.html